2013 07 04 TRLib logo FINAL barva maly   Trampolíny Liberec                                                                          Logo TP maly   Specializovaná trampolínová hala v Liberci

Úplné obchodní podmínky

PDFTiskEmail

Obchodní podmínky internetové prodejny JumpStar e-Shop

 

1. Všeobecná ustanovení

 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti MPT Liberec s r.o., se sídlem Janáčkova 847/14, 46001 Liberec 1, identifikační číslo: 28738365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C29658. (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.trampoliny.cz, (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a Platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Prodejní cena uvedená na Potvrzení objednávky je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena. Není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu ceny nebo objednávku zrušit. Cena zboží je navýšena, v případech, kterých se to týká, o částku vynaloženou na přepravu zakoupeného zboží k zákazníkovi, event. dobírku a manipulační poplatky.

Zboží a služby objednané v internetové prodejně Jumpstar E-Shop lze hradit následujícími způsoby:

*     dobírkou

K ceně zboží jsou při konečné fakturaci připočteny náklady na přepravu, event. dobírku a manipulační poplatky:

Pro prodejce lze individuálně dohodnout platbu na fakturu.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Storno objednávky (odstoupení od smlouvy) ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 24. září 2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

4.2. Odešlete dopis na adresu MPT Liberec s r.o. - JumpStar trampolíny, Janáčkova 847/14, 46001 Liberec 1, nebo email na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne xxxxxx, č. (číslo objednávky) a požaduji  vrácení peněz na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.

4.3. Zboží doručte na naši adresu (zavolejte pokud potřebujete pomoc s organizací dopravy).

4.4. Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a originálním dokladem o koupi.

4.5. Když chcete vrátit zboží v poškozeném obalu vždy nás předem kontaktujte.

4.6. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

4.7. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

4.8. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůžeme bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Objednané zboží  lze převzít několika způsoby. Nejběžnější způsob je odeslání přepravní službou na dobírku, nebo proti platbě předem na účet. Zákazník si může převzít zboží také osobně, po předchozí platbě (převodem na účet ) na adrese firmy v Liberci - platební karty nepřijímáme.

5.2. Adresa firmy: MPT Liberec s r.o - JumpStar trampolíny, Janáčkova 847/14, 46001 Liberec 1, IČ28738365, DIČ CZ28738365, společnost zapsánv OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C29658.

5.3. Při vyplnění objednávky zvolte požadovaný způsob dodání, který je vhodný pro výrobek vašeho výběru.  Ceny jsou platné pro celou ČR.

5.4. Zboží zasíláme dopravní společností TopTrans. Po objednání zboží, Vám bude indivuálně vyčíslena cena poštovného a balného v závislosti na adrese dodání a hmotnosti zboží dle platného ceníku firmy TopTrans.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Závěrečné ustanovení

 Pro vztahy neupravené těmito podmínkami platí ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. V případě sporu je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

Trampolíny jsou určeny výhradně pro domácí použití. Trampolíny nesplňují normu EN1176.

Objednávka s dodatkem - prodávající nepřijímá objednávky s dodatkem.

Hledejte název (např. pro bounce), barvu (např. bílé), materiál (např. kůže) či kód produktu bez posledního čísla (např. 15462x)

JUMPSTAR trampoliny - nejkvalitnější trampolíny na trhu

Modely Super Bouncer jsou zase zpět. Od května 2009 můžete sami posoudit, jestli to jsou stále ty nejlepší  venkovní trampolíny na českém a slovenském trhu.
Z důvodu velkého konkurenčního tlaku se mateřská rodinná firma Stern Playland z Austrálie rozhodla přesunout svoji výrobu do ekonomicky výhodnější Asie,  
stále však osobně dohlíží na dodržování stejných parametrů technické specifikace a stejně vysokou kvalitu materiálů a provedení jako u své australské výroby.